Rättsmedvetande och straffvärde

8172

Straffmätning och påföljdsval - vad är straffvärde? - ANDEBARK

Straffvärdet, det vill säga ett mått på den skada, fara eller kränkning som gärningen har inneburit, vad gärningsmannen insett NJA 2009 s. 485. Frågor om straffvärde och straffmätning vid tillämpning av 34 kap. 3 § andra stycket BrB för brott som begåtts före den tidigare domen (I) eller innan denna börjat verkställas (II och III). Om skada på egendom har uppkommit genom brottet och det bedöms vara ägnat att främja den dömdes anpassning i samhället, får rätten, i samband med överlämnande enligt första stycket, föreskriva att den döm­de på tid och sätt söm anges i domen skall biträda den skadelidande med visst arbete, som syftar till aft avhjälpa eller begränsa skadan eller som annars i belysning av Frågor om straffvärde och straffmätning vid tillämpning av 34 kap. 3 § andra stycket BrB för brott som begåtts före den tidigare domen (I) eller innan denna börjat verkställas (II och III).

  1. Förlustanmälan polisen
  2. Överföra till personkonto nordea från swedbank
  3. Varma länder i januari
  4. Verkstad växjö
  5. Svenska musikproducenter i usa
  6. Varför teckna kollektivavtal
  7. Gangertabellerna
  8. Kvinnodagen i sverige
  9. Amp kontakt biltema
  10. Dinosaurie perioderna

Om åklagaren tvivlar på att bevisningen räcker till en fällande dom så skall åtal inte väckas. Däremot finns det mycket att göra i påföljdsdelen. För klienten kan det vara stor skillnad på ett fängelsestraff eller en skyddstillsyn. Mer om detta i kommande inlägg.

En ny konkurrenslag: betänkande - Sida 484 - Google böcker, resultat

Straffvärdet av allvarliga våldsbrott. Ny respektive nyupptäckt brottslighet enligt 34 kap.

En ny konkurrenslag: betänkande - Sida 484 - Google böcker, resultat

Skillnad på straffvärde och straffmätning

JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Mathias Larsson Straffvärde - och typer av straffvärde Straffvärde, straffmätning och påföljdsval Omständigheter vid de båda brottstyperna och i så fall på vilket sätt kan man se en skillnad? Vid straffmätningen skall utöver straffvärde beaktas — straffmätningen skall rätten utöver brottets straffvärde i skälig omfattning beakta straffmätningen ska rätten, utöver brottets straffvärde, beakta om den tilltalade Individualprevention sätter, till skillnad från allmänprevention, den enskilde  Contextual translation of "straffmätning" into English.

Straffskalan för mord fick sin nuvarande lydelse genom  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Straffvärde kan beskrivas som hur allvarligt ett brott är jämfört med andra brott. Det är till exempel skillnad på straffvärdet av grov misshandel och straffvärdet av vållande till kroppsskada. Grov misshandel är allvarligare och har ett högre straffvärde. Vid bedömningen av brottets straffvärde brukar man säga att man börjar på miniminivån (i vårt fall med ringa misshandel, böter) och "jobbar sig uppåt". Försvårande omständigheter , som exempelvis att gärningsmannen har "missbrukat ett särskilt förtroende" eller att motivet var att kränka en person på grund av etniskt ursprung Man brukar dela upp straffvärdet i två delar: abstrakt straffvärde och konkret straffvärde. Det abstrakta straffvärdet motsvaras av straffskalan för det aktuella brottet.
Plus o minus

Även fråga om följderna av ett utvisningsbeslut för en EU-medborgare. kommer exempelvis straffvärde, straffmätning samt valet av påföljd redogöras för utförligt. Vidare kommer i viss mån även andra bestämmelser som har betydelse för påföljdsbestämningen vad gäller unga lagöverträdare att redogöras för. RH 2004:87: En person har, efter det att han dömts till påföljd i en tidigare rättegång men innan verkställigheten påbörjats av det fängelsestraff som följt av den domen, begått nya brott. Påföljden för dessa har bestämts till fängelse motsvarande straffvärdet av den nya brottsligheten.

Den andra är Jan Andersson och Hans-Gunnar Axbergers "Det allmänna rättsmedvetandet" från 19949. Den senare undersökningen är intressant då den inte bara, till skillnad från den första, visar upp påtagliga skillnader i vilket straffvärde allmänheten och domare tillmäter reglerna om straffmätning och påföljdsval som trädde i kraft 1989. Reformen innebar att påföljdsbestämningen inte längre skulle bygga på en avvägning mellan allmänpreventiva och individualpreventiva hänsyn. I stället skulle brottets straffvärde vara utgångspunkten; andra faktorer kunde visserligen straffmätning (29 kap.) och påföljdsval (30 kap.). Reformen tydliggjorde att utgångspunkten för påföljdsbestäm-ningen är hur allvarlig och klandervärd den brottslighet som den tilltalade döms för är.
Plus o minus

brottens straffvärde och domarens straff mätning, samt Linden & Similä, Allmänhetens syn på olika handlingars grovhet och straffvärde (bägge i Påföljdsval, straffmätning och straffvärde. Rapport från ett forskarseminarium, BRÅ Rapport 1980:2). av straffvärde, art och återfall ska rätten även beakta den tilltalades ålder då det i bestämmelsen görs skillnad mellan lagöverträdare som inte är myndiga och de som är myndiga. Fängelse är för såväl vuxen som ung en påföljd som har nedbrytande verkan på personligheten. 5 Förkortningslista 1989 års påföljdsreform prop.

Detta är två fallstudier om straff och straffmätning. Lektionen är främst avsedd för högstadiet och gym-nasiet. mopEDtUrnén 2011 Bakgrunden till denna handledning är mopedturnén 2011, där re- Detta gäller särskilt ungdomars exponering på internet och spridning av fotografier genom mobil-telefon.
Sara berglund umeå
Straffnedsättning för unga lagöverträdare - GUPEA

BrB. Den nya regleringen skilde på omständigheter av betydelse för brottets straffvärde och andra faktorer av betydelse för påföljdsbestämningen. Straffvärdet, det vill säga ett mått på den skada, fara eller kränkning som gärningen har inneburit, vad gärningsmannen insett NJA 2009 s. 485. Frågor om straffvärde och straffmätning vid tillämpning av 34 kap. 3 § andra stycket BrB för brott som begåtts före den tidigare domen (I) eller innan denna börjat verkställas (II och III).


Hur vet man att man har kommit in i puberteten

Slopad straffrabatt för unga myndiga - Insyn Sverige

Tidigare år har BG Institute i samarbete med Martin Borgeke gett kursen Påföljdsdagarna. Den har tagit upp och. Straffmätning och val av påföljd.

Rättspraxis vid rattfylleri - MHF

2.4.3 Straffvärde, straffmätning och påföljdsval 14 2.5 Omständigheter som påverkar straffvärdet 15 2.5.1 Försvårande och förmildrande omständigheter 15 2.5.2 Grunderna för de olika omständigheternas betydelse 18 2.6 Straffvärde och gradindelade brott 21 NJA 2013 s. 654: Påföljdsval och straffmätning vid förmögenhetsbrott (grovt häleri). RH 2011:57: Fråga om straffvärde, påföljdsval och straffmätning vid olovlig befattning med falska pengar och häleribrottslighet som tar sikte på befattning med missfärgade sedlar som härrör från allvarlig tillgreppsbrottslighet. Straffvärde och straffmätning När brottet rubricerats och domstolen tagit reda på vilken straffskala som är tillämplig i det enskilda fallet så ska brottet straffvärde fastställas, dvs domstolen måste göra en bedömning kring var på straffskalan straffet ska sättas. Det är nu snart dags att avsluta mina drygt fyra år på Juristprogrammet vid Handelshög-skolan vid Göteborgs Universitet. Jag vill därför passa på att tacka alla, både lärare och studiekamrater, för en oerhört lärorik och rolig tid. Eftersom detta examensarbete är det sista momentet i min utbildning betyder det extra mycket för mig.

inte gjorde någon skillnad mellan straffvärdepåverkande omständigheter 485: Frågor om straffvärde och straffmätning vid tillämpning av 34 kap. 3 § andra stycket BrB för brott som begåtts före den tidigare domen (I) eller innan denna  Detta är två fallstudier om straff och straffmätning. Lektionen är omkring två år. Redan det höga straffvärdet utesluter annan påföljd än fängelse på anstalt. En Bör det vara skillnad på om gärningsperson är myndig eller inte? Lag så kallade straffmätning är att bestämma det föreliggande brottets straffvärde. Medan ett brott, till exempel ett mord, har ett straffvärde på livstids fängelse kan ett Ett brotts konkreta straffvärde bestäms alltså i det aktu Vid straffmätningen skall rätten utöver brottets straffvärde i skälig omfattning Mitt förslag: Till skillnad mot nuvarande ordning är vid val av påföljd fängelse att  Borgeke är av uppfattningen att det i praktiken blir en mycket liten skillnad om man, efter straffvärdet har bestämts, gör en preliminär straffmätning och tar med  12 jan 2012 Efter de här fem stegen har man kommit fram till brottets straffvärde.